0
ئو مێد
Sunday, 22 April 2012 00:19
ئو مێد
 
تازه له یه که م چاوبرکینی ئیواریکی پاییزی ساردی ده رنگ وه‌ختی نیو کۆڵانه به رته سکه کانی گه ره کی جوه‌کانی خوار قه ڵای سه رداروه هه ڵده‌گه را به‌ره و ژۆر

که تیبه ده‌رسی کانی هه رله بن هه نگڵی دابۆن. ئا وریکی دایه وه وا دیار بۆ که س به دوایه وه نه بۆ، دڵه کوته یبؤ ئاخو که س ئه وی بی نیی،کاتیک نا مه کی که ما ڵی که له نیو قه ڵشته دیواره ڵاڕوخاوه کی حه مامه ی کۆنه که ‌ی نیو شار دای نا بۆ هه ڵ گه‌رت. ئه مه چه نده مین نا مه ه بۆ،که له به ینی ئه‌و که ما ڵ دا ئاڵ گۆر ده کرا ڵه وشوینه ، ئه و شوینه به بۆه ژوا نگه ی نامه گؤرینه‌وه‌یی ئه‌و دۆ ئه وین داره هاوپۆڵه.

هه نگا ویکی کرده بوده دۆ هه نگاو له ترسانه، زوڕ نیگه را نی دایکی بۆ که پێ به ڵیت بۆ وا ده رنگ ها تویه‌وه ئه م ئیواریه . هه رچه ند ئه وکه‌چیکی گه‌نج بۆ، پێ نابؤه په ڵه کا نی ده بیرستانه وه. زۆر که م وا ‌بۆ پاش ده وام ئیواران د ه‌رنگ به چیته وه ماڵی. زۆڕبه ی ئیواران له گه ڵ هاو پۆڵه کانی بۆ کا تی چونه وه‌ ‌، به ڵام ئه و ئیوا ریه له به‌ر كه ماڵی خۆشه‌ویستی، خۆی وه پاش دا بۆ، به ڵکو به تۆانیت قه سه یکی له گه ڵ به کا، به ڵام ڵه به رقه ره باڵغی زوری خه لک له و گوزره دا ، نه گونجا قه سه‌یکی له گه ڵ به کا، ناچارمه ڵی کۆڵانه‌ خواروخیچه‌کانی گه رتو به رو ماڵ بۆوه، ماڵیا ن ڵه و په ری شار بۆ، شارکه‌‌ هه‌رئه‌و ده بیرستانی هه‌بۆ، ڵه‌ریگه‌دا بێری ڵه وه‌ ده‌کرده‌ وه‌ چی به ڵیت تا له چه نگ کیشه‌ دایکی ڕزگا ری بێت. باوکیان زوڕ له میژ نه بۆمرده بۆ.،هه ربۆیه دایکیان جی با بی هه بۆ بۆ یا ن.

نه‌سرین خه ریک بۆ وه ر ده سورایه وه‌‌ بۆ سه رکوڵانی ماڵی خۆیان،که‌ سه‌ڵاخی به‌رای که ‌چڵمه‌که‌ی شور به‌بۆه‌ به‌ ڵوتی دا به هه لاتن هاته پیش ده می، نه‌سرین خۆێ دانه ‌وانده له‌باوه‌ش گرت، به‌ده‌سره‌ ‌سره‌ که‌ی گیرفانی ده‌مۆڵوتی بۆ خاوین کرده‌ وه‌، ئه‌و ێیواریه‌ نه‌سرین فریا نه ‌که‌و ته‌بۆ ڵه‌ دوکانه‌کانی سه‌رڕیگای ده‌بیرستان نه‌قوڵی ترشۆشیرینی بۆ به‌کری، که‌ سه‌ڵاخ چاوه‌ری بۆ،ده‌ستی سه‌ڵاخی گرتو به‌رو ماڵ بۆنه‌وه، سه‌ڵاخ له‌ریدا، پێ کوت خا ڵۆوه خاڵۆژنی ‌ها تونو له ماڵین، نه سرین پێ سه‌یربۆ ده‌بیت چه‌ خه‌به‌ر بێیت.

ده رگای خه‌وشه ی کرده وه خه ریک بۆ به پی پیلکا نهکا ن دا خۆی به گه ینیته وه تاغه کا نی دیوی سه ری،وه‌ راسته‌ خۆ نه چیته ی ڵای میوانان، که دایکی ڵه خه‌وشه هه رای ڵی کرد، ڕوڵه نه سرین بۆوا ره‌نگو ڕوت تیک چووه ئه مرو،زو به ڕو ئاویک به سه روچاوت دا که، ڵه به ر ترومپا که، ئه وقه ژه ئالوزه شه ت چا که، وه ره میوانمان هه یه ،نه سرین سه ری سوڕما بۆ،چاوه رێ کومه ڵیک قه سی ناشیرینو ناخؤشێ ده کرد، به ڵا م ئه وه ئیستا دایکی به زه مانیکی نه‌رمؤنیا له‌ گه‌ ڵی ده ده‌وی، نه سرین که‌چه گه‌وره‌ی ماڵی بۆ،پاش نه مانی بابیان که‌به نه خۆشێکی زوڕ ساده تی دا چۆ، دایکه هه ژاره که یان نێ ده‌زانی چۆن باوه شیک منداڵ رۆتو ره‌جاڵ که به کۆشیوه ما بوۆ به خیۆ کا.

نه سرین ڵه دیوه که‌ی سه ری زوڕ به په ڵه چاویکی به نامه چرچوڵوچ که‌راۆه کی که ماڵ دا خشا ند، له خۆشیا نه‌ گه شا یه وه ‌ دڵی ئارام بۆوه‌، سه ڕو زوڵفێ داهیناو،چۆه خواری بؤ به خیرهینا نی میوانا ن. نه سرین که چییکی باڵا به رزی چاو شینی قژکاڵ خۆش قسه و سه رو ڕوخۆش له نیو پوولی مه کته بدا زوڕ خۆشه ویست له‌ نیۆ خه‌لکی شاره‌که ش‌دا.

خاڵۆ خالوژنو خه زما ن زوڕ به گه رمۆ گوری له باوه شیان گه رتو زوریان به سه رو با ڵاێ دا هه ڵکو ت، نه سرین تیدا مابۆ نی ده‌زانی چه ‌به‌ڵیت، چۆنه وا خه زمان به سه ریان کردونه وه ئه‌ مشه‌ و، خۆ پاش مه رگی بابی که س نه بۆ ده رگای مالیان به‌کاته‌وه‌. دایکیا ن هه ر گه نج بۆ که میڕده کی مرد، ناچاربۆ به دیار منداڵا هه‌تیوه‌‌ۆه‌ دانیشی پێی یان به گه ینه،.دیوی دانیشتنکه یان به چه‌ره دۆکه ڵی جغه ری خالیو هه ڵمو بۆخاری سه ماوه‌ چیشتی سه ر‌‌غلآ دین تاریک هه ڵگه را بۆ، نه سرین له پای سه ماوه که دانیشتو ده ستی به چایی تیکردن کرد، خاڵی به پرسیا رکردندنی ده بیرستا نو، ما مۆستا کانیو ده رس وده ور سه‌ری نه‌سرینی قاڵ کرد. خا ڵی له مه درسه یکی سه ره تای شاره‌که‌ دا له به شی ده فته‌رداری دا کاری ده‌کرد، تا شه شی قه دیمی خوینده بۆ، که ئه وکات زۆڕ بۆ چونکه خوینده واری زوڕ که م بۆ له ناوچه‌که دا. خاڵوژنۆ ‌ خه‌زمان ئه‌وشه‌وه‌ چاویان ڵه‌سه‌ر نه‌سرین هه‌ڵنه‌ده‌گرت، ئه و شه وه هه ر تا ریف پێ هه‌ڵکوتن بۆ ڵه نه سرین . نانی شه و خوراو چایشی به سه ردا که‌را، خا ڵی که‌ خه ریک بۆ ئاخرین مه ژه کانی له سیعاره کی ده دا، روی کرده ‌نه‌سرین روڵه که‌چی خۆم ، که سیکی زۆر با شمان بۆ دیویتیوه زۆر پیاویکی ما قوڵه و کارمه نده ده وڵه مندیشه‌ و، ده توانیت یارمه تی دایکتومندا ڵه‌کا نیش به‌کا، ته مه شای ئه‌و هه‌تیوبا ره‌ی دایکت که، چێ لی هاتوه دوای مردنی ئه‌وره‌خمه‌تی بابت. نه سرین به‌بیستنی ئه‌م قه‌سه‌یه‌ ره‌نگیکی هیناوبرد سۆرهه‌ڵگه‌را ڵه‌شی گه‌رم داهات ڵه ‌شه‌رمانا، بۆغزگه‌روی گه‌رته‌بۆ، فرمیسکه‌ کانی به‌ ئارامی سه‌رو ژیرده‌ بۆنه‌و خواری، ‌حه‌‌ولی ده‌دا به‌ده‌زیوه‌ فرمیسکه‌ کانی به‌ سریت به‌ ڵام هه‌موچاوه‌کان له‌و بۆن، وه ک با ڵنده یکی باڵ شه کاوی نیوقه فه س ما بۆوه، بێری هه‌ر له ڵای که ماڵوو جوابیک بۆنامه که ی ئه‌وی له‌سه‌ر دا بۆ، که چه‌ جوابیکی بؤکه‌ماڵ به نووسیته‌وه‌ ئه‌م شه‌و‌ ،چاووه شینه کانی که ده تکوت گۆمی مه نده، فه رمیسکی تی دا قه تیس مابۆوه‌ ، کۆڵی گریا نی هه ستا بۆ، ره‌قی هه‌ستا بۆڵه‌ده‌رون دا ، به‌ڵام نی ده‌زانی له‌ کی، دایکی یان‌ خاڵی،، برا و خۆشکی چووکه ش ماتو بێ ده‌نگ ، له ژیر چاوه زیته کانیا نه وه ته ماشای خۆشکی گه وره یا ن ده کرد، که‌ چه نده ماتوو بێ ده‌نگه ئه‌مشه‌و، دایکی بێری ڵه ڕزگاری ژیا نی نا ڵه با ره ی ده‌کرده وه ،که شه کور خه‌ ریکه خه رجیکی گه وره ی له سه رشا نی سۆک ده بیێت، به‌ شۆ کردنی که‌چی‌ گه‌وره‌ی .ره‌نگه ئه مه ده‌راویکی ڕون بێیت بۆ ژیا نی ئه م بنه ما له تیک چووه. دایکی زوزو پێ ده کوت که چه م ، تۆ ره ژیک هه‌ر ده‌بێیت شۆ به کیت. چه با شتر ڵه وی که خاڵت بۆی پێ دا کردوی،وه ک ده ڵین شه‌کوور وه‌زعیا ن زور سازه ، نه سرین نی ده زانی شۆ به کی ده‌کا ، نیوی چیه، خه ڵکی کویه ‌، له ژیا نی دا ئه و که سه ی نه بینی‌ بۆ، نه سرین هۆش بێری هه‌ ر‌ ڵای که ما ڵی هاو پۆڵی خۆی بۆ. به ما ت بۆنو فرمیسک هه‌لوه‌راندنی نه‌سرین، خه زمان پی ده که نینو له‌ به‌رخۆیانه‌وه‌ به‌زه‌یان ده‌هاتی ،له‌گه‌ڵیک چه‌په چه‌په‌‌یان ده‌کرد، ده یا نکوت ئه مه فرمیسکی خۆشیو شا دیه هه ر پیروزبا یی ده ویت. ئه‌و شه‌وه نه سرین له ژیر ڵیفه شه‌ره‌که یوه‌ فرمیسکی هه‌ڵ‌ده‌وراندو هه‌نیسکی ده‌دا به‌ده‌م هه‌نیسکانه‌وه‌‌ خه‌زی ده‌کرد پڕ به‌‌ دڵ به‌گریو هاوار به‌کا، به‌ڵام هه‌ستی ده‌کرد ده‌نگیک ڵه‌گه‌روی درنایته‌ ده‌ر، فرمیسکه‌کانی به‌ ڵوچی ڵیفه‌ شه‌رکه‌ی ده‌سری، بیره‌و‌ری منداڵی خوێ وه ک خه‌ڵقه فیلمیکی سینه ما ده هاته وه به‌رچاوان، ئه‌و کاتی بابی ما بۆ، چه‌نده خۆشه ویست نازدار بۆ له نیو خه‌ زمۆکه‌سوکاردا، چۆن بابی جه‌ڵوبه‌رگی جوانی بۆده که ری، چۆن په‌نجه‌‌ نه‌رمه‌کانی ده گرتو سواری ئوتومبیله ئاریا سه‌وزه‌کی ده کرد، دێ برد بۆ شاره خۆشوو گه‌وره کانی دێکه‌، بابی دێ برده شوینی کاره کی خۆێ ئه‌وی ناسانده‌ بۆ به ‌هه‌مۆ ئا شنا وناسیاوی شاره‌که‌ ،ئه‌وشه‌وه‌ خه‌زی ده‌کرد بابی ڵه‌ته‌نیشتی بایت ده‌ستی ڵه‌مه‌لی کرده‌بایت، فرمیسکه‌کانی به‌سه‌ر شانی ئه‌ودا هه‌ڵرشته‌بایت، بۆی باسکرده‌ بایت که‌ چۆن خه‌ریکن گۆڵه‌ باغه‌ سۆره‌ جوانه که‌ی‌ ئه‌و ده‌ژاکینن، به ڵام ئه‌و قه‌ڵای ئومیده تیک چووبۆ ڵه‌ ژیانی شیرینی ئه‌و دا. ئه‌وه ئیستا ‌ خه ریکه ئه‌ وقه‌ڵای ئه‌وین داریشی تیک ده چێ‌...نه‌سرین زور باشی دێ زانی پاش مه‌رگی بابی چۆن دایکی دانه‌ دانه‌ی زیڕی گه‌ردنی که ‌یاده‌گاری میرده‌ خۆشه‌ویسته‌که‌ی بۆ له‌ مڵ دا ده‌رنی دی فروشت بۆ ئه‌وی سفره‌ی ژیانی ئه‌وان ره‌نگینکا،به‌ڵام وادیاره‌ زیڕیک له‌گه‌ردنی دایکی دا نه‌ ماوه، ره‌نگه‌ چاره یکیش‌ نه‌مابی‌ بۆ ئه‌م ئه‌وینه‌،، زه مان تی په ریو نه‌ سرین خه‌‌ڵقی ژیا نی ها وسه‌ری له‌ گه‌ڵ نا ئاشنای دڵ گۆریوه، ژیان له یه که م هنگا وه کا ندا به ساردو سه‌ری ده ستی پێ کرد،کوره‌ی ژیانی ڵه ‌گه‌ڵ نا ئاشنای دڵ گه رم دا نه‌هات ، هه‌رچه‌ند مندالیش هاته نیو ژیانه‌وه‌. ڕوژگار تی په‌ری به ڵا م گه‌رمیک نه هاته هیڵانه ی ژیانه‌وه‌،.ناچارباڵنده باڵ شه‌کاوه‌که ی نیو قه‌فه‌س،ته‌ڵی قه‌فه‌سی شکاندو خوێ گه‌یانده‌ وڵاتی غوربه‌ت.‌ ئیستا وا له‌ وه‌ڵاتیک ئارامی گرتوته وه، ئه‌م مه‌ڵه‌ باڵشه‌کاوه‌‌‌، دۆر ڵه هه‌مۆهاو پۆڵه‌کانی ، دورله هه‌ مۆ ‌خه زمۆ خۆشه‌ویستوئاشنا ی شاره‌کی دور له‌ خۆشک وه‌ به‌رای ئازیز دور له‌ گلکۆی خۆشه‌ویستانی. ئیستا له‌ ژوره‌ ته‌نیایێ که‌ی له‌سه‌ر کورسیکی دار دانیشتو ڵاقه‌کانی دریژکردو، چاوه شینه کانی به ریوته‌ قوژبه‌نیکی ماڵه‌ ته‌نیایه‌که‌ی ، خه‌یاڵ هه‌ڵیگرته‌وه‌‌ دێ باته‌وه‌ رابردویکی دور،ده‌ست ده‌با بۆنیو قه ژه کاله که‌ی که‌ئیستا سپێ هه‌ڵ گه راونۆ رو‌خسا ری جوانۆ گه‌شه کی چرچو ڵوچی تی نیشتوه‌.به‌لام به‌و ئو‌مێده ڕوژگار ده باته پیش که جاریکی دیکه به چیته وه ژوانگه‌ی نامه‌کانی چاو له‌ قه‌ ڵه‌شتی‌ دیواره ڕوخاوه ی خه‌مامه کۆنه که ی‌ شا رکا، ئاخوا به‌ ڵیت، پاش ئه‌وهه‌ مو ساڵه که‌ تیپه‌ری که مال نامه یکی بۆ دا نا بیت‌‌. به‌ده‌نگی نه‌رمی‌‌‌ بارا ن که‌ دێ دا له‌په‌نجه‌ری ژوره ته‌نیایه‌‌ کی، له‌ گه‌ ڵ زه‌نگی کلیسای شار ‌که‌بۆنه‌ته‌ دو ده‌نگی ئاشناێ غوربه‌ تی ئه‌و، سه‌رهه‌ڵدینیو ‌ فرمیسکه‌ کانی ئه‌سری‌.

2012.4.20 که‌ریم ئیلخانی ‌

 

‌ • نوسه‌ر:که‌ریمی ئیلخانی
5240جار بینراوه‌  ◊ کۆدی هه‌واڵ:718
Share/Save/Bookmark