0
نامەای جمعی از زندانیان سیاسی زندان مهاباد بە جمعیت حقوق بشر کردستان و نهادهای حقوق بشری
Friday, 09 May 2014 10:26
نامەای جمعی از زندانیان سیاسی زندان مهاباد بە جمعیت حقوق بشر کردستان و نهادهای حقوق بشری
 
همانگونە کە مشاهدە میگردد این زندانیان از اهدافشان و باورهایشان میگویند،

از اندیشە آزاد و هرآنچە کە بعنوان حقوق اولیە هر انسانی شناختە شدە و متاسفانە در سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بە دلیل این حق خواهی دستگیر و مورد تحقیر و بی احترامی و تحت شدیدترین شکنجەهای جسمی و روحی قرار گرفتەاند و این مصادف است با ضرب و شتم زندانیان بند ٣٥٠ زندان اوین و همچنین انکار آن از سوی مسئولین مربوطە. این در حالیست کە شواهدی دال بر این شکنجەها موجود است نمونە بارز آن نیز خانوادە زندانیان در بند کە با آنها ملاقات داشتەاند است. حال این سوال پیش می آید چیزی کە عیان است باز از سوی حاکمیت انکار میشود این خود تاکیدی نیست بر صحت گفتەهای کسانی کە در بند و در شرایطی نامساعد زندانی هستند اما باز از شکنجەهای رواداشتە شدە بر خود میگویند.

 

جمعیت حقوق بشر کردستان

 

متن نامە

 

آزادیخواهان و افکار عمومی

 

در آستانە خروشی دوبارە عزم را جزم بە طوفانی همسو با آزادی علیە بیدادگری و ستم نژادپرستان بە ندای وجدان خویش برخاستیم و سیمایی نوین از مبارزە را همرنگ و همسو با آزادیخواهان در سراسر گیتی، اینجا در زندان مهاباد عملی ساختیم.

 

استثمار و اشغال فکری و ذهنی سرزمین مادریمان در حلول سالیان متمادی ذهنیت ملتمان را در نحوە نگرش بە آزادی و آزاد شدن آشفتە نمودە است. آگاهانە و آزادانە انقلاب و قیام را بعنوان تنها راه رسیدن بە احقاق حقوق پایمال شدە و استثمار شدەمان انتخاب کردیم، شرافت و وجودمان مرهون اندیشە آزاد و آزاد شدن ازقید اسارت فکری و وجودیمان است، تا زمانیکە آزادانە زیست نکنیم آزادی و جلوەهای زیبایی آزادی را درک نخواهیم کرد.

 

نژادپرستان و اشغالگران سرزمین مادریمان از بدو دستگیریمان شدیدترین شکنجەها و آزار و اذیتها را بر وجودمان روا داشتند، در جرگە شکنجەها و عذابها متوجە موضوعی شدیم این کە آزاد شدن و راههای رسیدن بە آزادی سخت و دشوار اما شیرین و لذت بخش است. اشغالگر ذهنش یک بعدی است، تبعات دیکتاتوریت خویش را درک نمیکند، همیشە در هذیان توهم و توطئە است و اینچنین در مفروض فر‌ضیات خویش بە نابودی نزدیک میگردد.

 

شورش و قیام علیە اشغالگر را بر مبنای آزادی و جلوە زیبایی آن تعریف خواهیم نمود، ما مظاهر آزادی را همچون زیبایی و تلاش برای رسیدن بە آن در جامعە استثمارشدەمان فعالیتی در جهت شناساندن جلوەهای زیبایش و رسیدن بە آن شروع نمودەایم. اگرچە زندان سخت و دشوار است و سختیهای مختص خود را دارد ولی باور بە زیباییهای آزادی ارادەمان در جهت ادامە مبارزە و تلاش مصرانەتر برای رسیدن بە آن و نابودی اندیشەهای ارتجاعی و واپس گرا مضاعف میکند. رفتارهای دوگانە از سوی اشغالگران سرزمین مادریمان کە ذهن و اندیشە را نیز بە تاراج بردە اند ارادەهایمان را جهت مبارزە دوچندان میکند.

 

شکنجەها و فشارهای روحی واردە در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی ایران و ماموران دژخیم با تمامی قساوت و سنگدلیشان در ازای جلوە زیبای آزادی برایمان بە تمامی پوچ و فاقد معنا بودە و هست.

 

با مقاومتمان در اسارت برآن شدەایم تا بە توطئەها و دسایس فاشیستها پایان دهیم و بە همگان اعلام میداریم کە اینجا در کوردستان تاریخ آزادی و سوسیالیسم رقم خواهد خورد.

 

خطاب بە دولت تدبیر و امید و آزادی اندیشان اقلیم مزدک و زردشت، این اقلیم ماحصل تلاش و خرد جمعی کوردها بعنوان اصیلترین و کهنترین ملت این سرزمین میباشد، کوردستان یگانە راه صلح و آشتی در خاورمیانە و ایران است. مقاومت در زندانهای رژیم ایران تا زمانیکە کوردستان تحت سلطە و انقیاد است ادامە خواهد یافت.

 

دولتی با شعار تدبیر و امید قدرت را قبضە کردە است وعدەهایی داد کە منجر بە پیروزی اش شد، شعار اصلی اش آزادی زندانیان سیاسی بود و در عمل تعدادی از هموطنان و مبارزانمان اعدام شدند، اصرار بر ترویج خشونت و وحشت از سوی حاکمیت در این سرزمین، بنیان مبارزاتیمان را تقویت خواهد نمود.

 

اشغالگر تلاشش بر آن است کە آزادی را ننگین و زشت جلوە دهد و مقاومت را رذیل و حقیر شمارد.خطاب بە ملت کوردستان و تمامی آزادیخواهان در سرزمین مزدک و زردشت اعلام میداریم کو مافرزندان صلح و آشتی تا قیام و شورش خود برآن هستیم کە مظاهر زیبایی آزادی را بعنوان نیاز اساسی بە این مقولە ازهستی همچون سایر نیازهای آزادی در جامعەمان تقویت کنیم. بر آن هستیم تا با شناساندن آزادی همچون امری زیبا و حقیقت وجودی خودش کە در انظار همگان نیز زیباست، سطور نوینی از تاریخ مقاومت را در این سرزمین بنگاریم .

 

اینجا در زندان مهاباد خطاب بە افکار عمومی، آزادیخواهان، انساندوستان و خطاب بە حاکمیت ایران اعلام میداریم ما مبارزان انقلابی سرزمین اشغال شدە کوردستان تا زمانیکە سرزمین و جامعەمان آزاد نشدە است بدون کوچکترین تعلل و ابهامی بە مبارزاتمان ادامە خواهیم داد و از تمامی آزادیخواهان و افکار عمومی خواستاریم بە تسریع روند آشتی و آزادی در این سرزمین کمک نمایند. همچنین از صلح دوستان و انساندوستان میخواهیم تا با همسویی با انقلابیون، آپارتاید مذهبی و نژادی در این منطقە را محکوم نمودە و برای رسیدن بە آشتی و آزادی مساعدت نمایند.

 

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مهاباد

 

‌ • نویسنده:جمعی از زندانیان سیاسی زندان مهاباد
9702بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:4139
Share/Save/Bookmark