0
در بارە از دست دادن رفیق صالح کیفی
Friday, 08 June 2012 08:35
در بارە از دست دادن رفیق صالح کیفی
 
خبر ناگهانی از دست دادن رفیق صالح کیفی همەی ما را تکان داد .

رفیق صالح کە از رفقای دیرین ما بود بیش از سە دهە از عمرش را در راه اهدافی کە به آن اعتقاد داشت نهاد و سرانجام در دیار دور و برای همیشه از میان ما رفت .

بیگمان در یادمان‌های ما او نیز مانند همەی آن عزیزان همسنگرمان کە جانشان را در راه آزادی انسان از درد و رنج و بیعدالتی از دست دادند ، باقی خواهد ماند.

ما تأثر عمیق خودرا از این حادثەی ناگوار اعلام میدارم و از صمیم قلب به خانواده رفیق صالح وسایر بازماندگان ، دوستان و رفقای او تسلیت میگوئیم .

روند سوسیالیستی کۆمەڵە

١٥/٣/١٣٩١

 

 

 

1049بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:1550
Share/Save/Bookmark