0
فراخوان برای راه پیمائی اول ماه مه 2013 درپاریس
Monday, 18 March 2013 10:56
  فراخوان برای راه پیمائی اول ماه مه 2013  درپاریس
 
رفقا امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگرمی رویم که جهان سرمایه داری دریکی دیگرازبحران های دوره ئی اش بسرمی برد وبعد ازگذشت چندسال هنوزروزنه ای برای خروج ازآن پیدا نکرده است.

درسراسر جهان برای پرداخت هزینه این بحران مبارزه ای میان دنیای کاروسرمایه درجریان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می بخشد.کارگران با شعارهای دفاع ازمنافع طبقاتی وحفظ دست آوردهای خویش، نظام سرمایه داری را مسوول این بحران دانسته وآن را به چالش می طلبند.

درایران نیزبحران سرمایه داری، سیاست های ویران کننده ی نئولیبرالی دولت های جمهوری اسلامی وبخصوص تحمیل تحریم های فلج کننده کشورهای سرمایه داری غرب فشاربرکارگران وحقوق بگیران دائمی را بیشتر کرده است. کارگران وحقوق بگیران ایران با اعتراضات واعتصابات پی درپی درمقابل این شرایط دشواردست به مقاومت زده ودر این راه با تحمل فشارهمه جانبه وحتی تحمل شکنجه وزندان هزینه ای گزاف را پرداخته و می پردازند.

باتدارک باشکوه تظاهرات اول ماه مه امسال درپاریس، بلندگوی مبارزات وخواسته های کارگران باشیم.ما شما را به شرکت درجلسه روز جمعه 29 مارس 2013 در ساعت نوزده و سی دقیقه محل آژکا دعوت می کنیم تا انتخاب مجدد کمیته موقت برای برگزاری تظاهرات اول ماه مه 2013را انجام دهیم.

Adresse: AGECA, 177 Rue de Charonne75011 M°: Alexandre Dumas

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

زنده باد روزاول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

کمیته موقت برگزاری تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس ـ مارس 2013

‌ • نویسنده:کمیته موقت برگزاری تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس
2376بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:3052
Share/Save/Bookmark