0
اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !
Friday, 09 May 2014 11:08
اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !
 
اندر حاشیە کنفرانس دل‌واپسان و دلواواپسیهای مقام عظما !  

سرودەای از حضرت عظما !

 

 

هوا بس پس است

و من دل‌واپس !

با خویش چنین اندیشم :

چە کنم من از این پس !

گر برود آنچە هست

از دست !

نان گران شد

دل‌واپس نشدم

کار اارزان شد

دل‌واپس نشدم !

بیکار زیاد شد

دل‌واپس نشدم !

معتاد زیاد شد

دل واپس نشدم !

تن فروش زیاد شد

دل‌واپس نشدم !

اعدام زیاد شد

باز من دل‌واپس نشدم !

اما اکنون

دل‌واپس شدەام

نکند جام زهر کارا شود

انچە من دارم همە دود شود هوا شود !

خدا نکردە ناگهان

آنچە نباید بشود آن شود !

آخ هوا بس پس است

و من دلواپس !

با خود چنین اندیشم :

چە کنم من از این پس ؟

 

 

علی آشناگر

‌ • نویسنده:علی آشناگر
8889بار مشاهده شده  ◊ کد خبر:4147
Share/Save/Bookmark